ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ รหัส SMIS ชื่อโรงเรียน
1 80012008 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
2 57012007 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
3 92012004 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
4 31042007 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
5 49012009 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
6 91012001 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
7 76022003 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
8 42012009 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
9 65012010 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
10 16012004 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
11 13012011 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
12 20012011 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
13 amssplus กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน